dijous, 20 de juny de 2013

Bases del concurs de fotografia la Mare de Dé d'Agost 2013

Ajuntament de Santa Margalida
Àrea de Cultura
Bases de concursos de naturalesa cultural
Expedient núm. 2/2013
Procediment: Convocar i desenvolupar un concurs fotogràfic
Assumpte: Concurs de Fotografia La Mare de Déu d'agost 2013
Termini per lliurar les fotografies, en les condicions que s'indiquen més a baix: dia 10 de juliol (inclòs).


BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA LA MARE DE DÉU D'AGOST 2013


L’Ajuntament de Santa Margalida convoca el Concurs de Fotografia La Mare de Déu d'agost 2013, que es regeix per les bases següents:


Primera. Objecte de la convocatòria
L'Ajuntament de Santa Margalida convoca un concurs per seleccionar i premiar l'obra fotogràfica que servirà de contraportada i de planes centrals per al programa oficial de les Festes de la Mare de Déu d'agost 2013, tot entenent que la fotografia guanyadora serà la que figuri a la contraportada i que les quatre finalistes seran les que figurin a les planes centrals.
Segona. Participants
2.1 Poden participar en el concurs totes les persones que ho desitgin, tant siguin fotògrafs professionals com aficionats, que tenguin més de 18 anys. També hi poden participar les persones menors de 18 anys que estiguin degudament autoritzats pel pare, mare o tutor/a legal.
2.2 Cada autor/a pot presentar fins a un màxim de 3 fotografies. Han de ser obres fetes pel mateix autor/a, tot entenent que no poden incorporar imatges captades per altres persones. L'autor s'ha de responsabilitzar totalment dels drets a tercers i de qualsevol reclamació amb motiu de drets d'imatge.
Tercera. Convocatòria del concurs
El concurs es convocarà a través dels mitjans que es considerin més oportuns per fer-ne la màxima difusió i fomentar-ne la participació: els taulers d'anuncis, el blog, el facebook, la pàgina web de l'Ajuntament.
Quarta. Tema i format de les fotografies
4.1 El tema del concurs ha d'estar relacionat directament amb els elements que formen part de les festes de La Mare de Déu d'agost de Can Picafort, el nucli de Can Picafort, la seva gent o les activitats vinculades amb la vida de la població. Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres certàmens. Aquesta darrera condició ha de ser justificada amb una declaració jurada de l'autor o autora (annex 1).
4.2 El jurat del concurs es reserva el dret de descartar la participació d'aquelles fotografies que tenguin un contingut que no s'ajusti al tema del concurs.
4.3 Les fotografies s'han de presentar impreses i acompanyades de CD-ROM o DVD amb una resolució de 300 píxels per polzada, com a mínim. Han de ser en color o blanc i negre, i tenir unes dimensions mínimes de 10x15cm. S'han de presentar aferrades o fixades damun un suport consistent de color negre, amb un marge d'1 cm a cada costat.
4.4 Són acceptables correccions menors de subexposició, sobreexposició o color; NO són acceptables els fotomuntatges.
Cinquena. Presentació
5.1 Les fotografies es poden presentar fins dimecres 10 DE JULIOL DE  2013 a les Oficines Municipals de Can Picafort (plaça Enginyer Gabriel Roca, 6), de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
5.2 Les obres es poden entregar al Registre presencialment o enviar-se per correu ordinari. En cas de presentar-se per correu ordinari s'han de lliurar dins un sobre certificat i seguint les especificacions establertes a l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, mitjançant el qual es regula la prestació dels serveis postals.
En el sobre d'enviament s'ha d'especificar CONCURS DE FOTOGRAFIA MARE DE DÉU D'AGOST 2013 i el participant ha d'enviar al correu electrònic fotografiamarededeudagost@gmail.com (Consell d’arts plàstiques) el justificant de l'enviament escanat. En ambdós casos, les fotografies s'han de presentar dins un sobre tancat sense identificació de l'autor o autora i amb un lema. A l'interior del sobre s'inclourà un altre sobre tancat amb el mateix lema i amb les dades personals de l'autor o autora (annex 1).
5.3. En el moment que s'entregui l'obra al registre es lliurarà segellat el document acreditatiu de participació corresponent (annex 2).
5.4 L'embalatge, transport i muntatge de les obres i la contractació d'assegurança per a aquestes seran a compte de la persona concursant, si s'escau.
Sisena. Rebuig d'obres
6.1 Seran rebutjades totes les fotografies que no complesquin les condicions establertes en aquestes bases. El rebuig motivat serà comunicat als autors amb l'antelació corresponent.
6.2 També es podran rebutjar aquelles obres de les quals es pugui deduir l'autoria.
Setena. Premis
7.1 Abans de concedir els premis, el jurat seleccionarà un total de vint-i-cinc fotografies, que seran exposades a les a les Oficines Municipals de Can Picafort. D'aquestes vint-i-cinc fotografies, se'n premiaran cinc, de la manera següent: es concedirà un primer premi, consistent en 200€ i en la impressió de la fotografia que resulti premiada a la contraportada oficial de les festes de La Mare de Déu d'Agost 2013, on figurarà el nom de l'autor o autora. Així mateix es concedirà un premi de 50€ a cada un delsquatre finalistes per a les pàgines centrals.
7.2 L'import net percebut per les persones guanyadores del concurs serà el que resulti després d'aplicar-hi la retenció fiscal establerta per la legislació vigent.
7.3 Els premis podran declarar-se deserts si el jurat considera que les obres no reuneixen la qualitat artística requerida.
Vuitena. Jurat
8.1 El Jurat serà triat i nomenat pel Consell assessor d'Arts Plàsticques de l'Ajuntament de Santa Margalida.
8.2 N'exercirà la presidència del Jurat el batle o la persona en qui delegui.
8.3 El Jurat comptarà amb un secretari o secretària, amb veu però sense vot.
8.4 Els membres del Jurat no poden ser familiars de les persones que es presenten al concurs ni estar compresos en causa de recusació prevista en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992.
Novena. Decisió del Jurat i entrega del premi
9.1 Una vegada finalitzat el termini de presentació d'obres, amb convocatòria prèvia de la presidenta, el Jurat es reunirà i examinarà les obres presentades, relacionarà acuradament -mitjançant caràcters distints- cada fotografia amb el sobre tancat que conté les dades de l'autor/a, de manera que una vegada valorades les fotografies es pugui, amb posterioritat, conèixer l'autor o autora.
9.2 La decisió del Jurat es considera inapel·lable i es comunicarà a tots els participants d'acord amb les Bases. Es donarà a conèixer el guanyador o guanyadora a les Oficines Municipals de Can Picafort. El dia i l'hora s'anunciaran oportunament.
9.3 És necessari que la persona o persones que resultin premiades hi siguin presents a l'hora de recollir el premi, excepte quan hi hagi impediment físic o excusable. En aquest cas, s'haurà d'haver delegat aquesta facultat en una persona degudament acreditada a l'efecte.
Desena. Exposició
En finalitzar el concurs i amb l'objecte de difondre les obres fotogràfiques es mostraran al públic en una exposició, amb motiu de les festes de la Mare de Déu d'Agost i que preferentment es durà a terme a les Oficines Municipals de Can Picafort.
Onzena. Propietat de les obres
Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament. Les persones guanyadores han de cedir els drets a l'Ajuntament de Santa Margalida de reproduir, distribuir, executar i mostrar l'obra guanyadora.
Dotzena. Fotografies no premiades
Els treballs no premiats podran ser retirats de l'àrea de Cultura en el termini de dos mesos. Si transcorregut aquest temps l'autor/a no ha retirat l'obra, s'entendrà que hi renuncia i que, per tant, l'Ajuntament en pot disposar de la manera que consideri més oportuna.
Tretzena. Altres determinacions
La participació en aquest concurs implica l'acceptació plena d'aquestes bases. L'organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.


Can Picafort, 14 de juny de 2013


Regidora de Cultura, Educació i Festes Consell d’arts plàstiques


ANNEX 1
CONCURS DE FOTOGRAFIA MARE DE DÉU D'AGOST 2013
Dades personals (*)
1r llinatge
2n llinatge
Nom
Núm. DNI
Adreça
Codi postal i ciutat
Tel.
Adreça electrònica
Acreditació d'obra inèdita (*)
Mitjançant l’entrega d’aquest document, certific que l’obra que present a concurs es tracta d’una obra original, inèdita i no premiada en un altre concurs.
Can Picafort, ___ de ___________ de 2013


ANNEX 2
CONCURS DE FOTOGRAFIA MARE DE DÉU D'AGOST 2013


Nom
Llinatges


(Lema)_______________________________________________________________ sol·licit participar en el Concurs de Fotografia Mare de Déu d'agost 2013 i, per això, accept les bases que el regeixen.
Can Picafort, _____ de_______________ de 2013Dilluns 24, auditori 20.30h. Audicions fi de curs, Escola Municipal de Música

DILLUNS 24

Auditori, 20.30h
Audicions de fi de curs
Escola Municipal de Música

Dissabte 22, auditori 20.30h. Trobada de bandetes joves

DISSABTE 22
Auditori, 20.30 h
Trobada de bandetes joves, Sa Pobla, Pollença i Santa Margalida