dilluns, 14 de febrer de 2011

Sant Valentí a Santa Margalida, abans del Dia dels Enamorats

Molt abans que el Dia de Sant Valentí passàs a ser celebrat a Mallorca com el Dia dels Enamorats --a mitjan segle XX, o més envant-- la festivitat d'aqueix sant ja era celebrada a Santa Margalida. Ja ho era, com a mínim, en el segle XVI. Per què? Perquè al nostre poble, almanco des d'aqueixa època ja hi havia dones que tenien Valentina com a nom de bateig. És el cas, per exemple, de na Valentina, muller de Miquel Monjo, documentada el 20 de maig de 1565, com a comare (padrina de fonts) de na Bet Anfós, o de na Margalida Valentina --en aqueix cas es tracta d'un nom compost--, filla d'en Francesc Molines, batiada el 29 d'agost de 1565.
Desconeixem si a Santa Margalida hi arribà a haver homes que es diguessen Valentí com a prenom, però no seria estrany, ja que es documenta com a malnom també en el segle XVI. Per exemple, el 15 de maig de 1594 hi apareix Rafel Femenia (a) Valentí. En tot cas, s'ha de tenir present la possibilitat que els homes que eren Valentí de malnom els diguessen així perquè eren descendents de dones que havien estat valentines de nom.

En resum: almanco des del segle XVI, a Santa Margalida hi ha gent que de malnom és Valentí i dones dones que nomen Valentina. No n'hi hagut mai moltes, però aqueix prenom ha estat i és característic de Santa Margalida. I les valentines vileres fan festa avui, dia 14 de febrer. No sé si sempre ha estat així, però qui escriu aqueixes planes en brufa una avui vespre d'ençà de que era petit.

PD: les dades històriques procedeixen dels llibres sacramentals de Santa Margalida depositats a l'Arxiu Diocesà de Mallorca (Palma)

AMF